Regulamin

Regulamin zajęć TAI CHI Szkoły Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego – TAI CHI STUDIO

Prosimy każdego uczestnika naszych zajęć o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. Dziękujemy.

I. Prowadzący:
1. Wszystkie treningi TAI CHI prowadzi Mariusz Sroczyński, o ile nie wskazano inaczej w Planie Zajęć. W niektórych treningach asystują najbardziej zaawansowani adepci Tai Chi naszej Szkoły.
2. Warsztaty, wykłady, kursy, seminaria, treningi tematyczne oraz inne zajęcia mogą prowadzić inni instruktorzy, wykładowcy, specjaliści w danej dziedzinie oraz najbardziej zaawansowani adepci Tai Chi naszej Szkoły.

II. Uczestnicy zajęć:
1. Zapisy na zajęcia odbywają się u Mariusza Sroczyńskiego, o ile nie wskazano inaczej.
2. Uczestnik regularnych zajęć Tai Chi uczęszcza na zajęcia odpowiadające jego umiejętnościom.
3. Każdy uczestnik zajęć może dobrowolnie zapisać się do Newslettera TAI CHI zachowując prawo wglądu, weryfikacji czy też usunięcia swoich danych. Zapisy są możliwe na stronie www.szkolataichi.com oraz w TAI CHI STUDIO.

III. Stan zdrowia:
1. Przystępujący do zajęć oświadczają, że biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Zakres ćwiczeń należy dostosować do własnych możliwości. Podczas treningu należy zachować dużą uwagę, skupienie na wykonywanym ćwiczeniu i ostrożność.
2. W przypadku poważnych, przewlekłych dolegliwości zdrowotnych (np. choroby serca, dyskopatii, zwyrodnienia kręgosłupa, daleko- lub krótkowzroczności, odklejania się siatkówki, jaskry, wysokiego ciśnienia krwi, doznanych kontuzji, przebytych operacji, nerwicy itp.) należy skonsultować możliwość uczestniczenia w treningu z prowadzącym.
3. Gdy uczestnik zajęć nie ma wiedzy o występowaniu i charakterze jego schorzeń, prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnianie, czy też zaostrzanie się.
4. Nie ma przeciwwskazań do treningu Tai Chi w przypadku kobiet w ciąży, o ile ta przebiega prawidłowo. Dla pewności zalecamy skonsultowanie uczestnictwa w zajęciach z lekarzem prowadzącym.
5. Wszelkie dolegliwości i kontuzje uczestnik zajęć powinien zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zaistniałej niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć należy przerwać trening i niezwłocznie zgłosić problem prowadzącemu.
6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia do grupy treningowej lub na zajęcia w TAI CHI STUDIO.

IV. Korzystanie z TAI CHI STUDIO:
1. Wszystkie regularne zajęcia oraz warsztaty, wykłady, kursy, seminaria itd. odbywają się w TAI CHI STUDIO.
2. Przed wejściem na salę treningową należy zmienić obuwie. Okrycie wierzchnie i buty pozostawiamy w szatni. Na salę zabieramy ze sobą torby, torebki, cenne przedmioty osobiste, telefony, laptopy.
3. Wchodząc na salę należy wyłączyć telefony komórkowe.
4. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. W przypadku spóźnienia można dołączyć do zajęć tak, aby nie utrudniać treningu innym uczestnikom oraz prowadzącemu.
5. W trakcie ćwiczeń należy stosować się do poleceń prowadzącego. Należy zachowywać się w sposób niezakłócający prowadzenie zajęć oraz uczestniczenie w nich przez inne osoby.
6. Prowadzący jest dostępny w przerwach między treningami i gotów odpowiedzieć na pytania.
7. Korzystanie ze sprzętu treningowego poza zajęciami jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego.

V. Opłaty za zajęcia Tai Chi:
1. Pierwszy trening Tai Chi w TAI CHI STUDIO jest bezpłatny.
2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w Cenniku dostępnym w TAI CHI STUDIO oraz na www.szkolataichi.com.
3. Opłaty za zajęcia należy regulować przelewem na konto TAI CHI STUDIO lub gotówką w TAI CHI STUDIO .

VI. Opłaty za warsztaty, wykłady, kursy, seminaria w TAI CHI STUDIO:
1. Cena za warsztaty, wykłady, kursy, seminaria jest ustalana oddzielnie dla każdego wydarzenia.
2. Cena może być preferencyjna dla uczestników zajęć Tai Chi, o ile wskazano tak w opisie wydarzenia.
3. Niektóre wydarzenia organizowane w TAI CHI STUDIO są zamknięte i przeznaczone tylko dla uczniów naszej szkoły.
4. Wybrane wydarzenia są bezpłatne.
5. Opłaty należy regulować przelewem na konto TAI CHI STUDIO lub gotówką w TAI CHI STUDIO przed zajęciami.

VII. Ubezpieczenie:
1. TAI CHI STUDIO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zajęć mogą dokonać na koszt własny.